Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 323

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Томазов, В. В, Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка, Києві: Інститут історії України НАН України, 2010

Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о роде Маврогордато (ветвь Лакана) в Одессе

Томпстон, Стюарт, Российская внешняя торговля XIX - начала XX вв.: организация и финансирование, РОССПЭН, Москва 2008.

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В монографии анализируется система организации внешней торговли России в XIX – начале XX в. В рамках экономической политики правительства Российской империи, рассматривается ряд важных вопросов таких как: источники финансирования товарообмена, эволюция торгового предпринимательства, а также очерки по истории важнейших иностранных и российский внешнеторговых фирм, действующих в России. Особое внимание уделяется положению России в международной торговле.

Тройницкий Н., Общий свод по Империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года = Relevé général pour tout l'Empire des résultats du dépouillement des données du premier recensement de la population en 1897: I, Санкт-Петербург: паровая типолитография Н.Л. Ныркина, 1905

Ρωσικά  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Эта книга о результатах переписи населения 28 января 1897 года

Труды гос.архива Одесской области = Праці держ. архіву Одеської області . – 07/2012 . – Том 35: Державний архів Одеської області-скарбниця Національного архівного фонду України на Одещині, Одесса: Астропринт, 2012

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Труды гос. архива Одесской обл.

Труды Экспедиции, снаряженной Императорскими Вольным Экономическим и Русским Географическим Обществами, для исследования Хлебной Торговли в России, т. 2, СПб.: Типография В. Безобразова и Комп., 1870

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга это труды экспедиции снаряженной Вольным Экономическим и Русско-Географическим Обществом, которые занимались "улучшением" сельского хозяйства

Турбин, Сергей, И., Днепр и Приднепровье: Описание губ.: Смоленской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской, Санкт–Петербург: Досуг и дело, 1877

Ρωσικά  
Χερσώνα  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга описывает район Днепра и Приднепровья

Упорядн.: І. І. Лиман, В. М. Константінова, «Бердянський літописець» Василь Крижанівський, Бердянськ; Київ; Едмонтон: РА «Тандем – У», 2007

Μπερντιάνσκ  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В археографическое издание вошли уникальные архивные комплексы документов по биографии, служебной и общественной деятельности Василия Константиновича Крыжановского, его произведения, которые дают возможность по-новому взглянуть на фигуру «бердянского летописца», и, в то же время, значительно расширяют представление об истории Бердянска. Опубликованный документальный комплекс является ценным источником в разных отраслях гуманитарного цикла и предлагается всем, кто интересуется историей Украины XIX в.

Устав общества одесских врачей, Одесса: рус. Тип. Исаковича, 1889

Ρωσικά  
Οδησσός  
Διοίκηση  

Устав одесскаго коммерческаго собрания, Одесса: Е. И. Фескнко, 1910

Ρωσικά  
Οδησσός  
Διοίκηση  

Устав одесской стурдзовской богодельни сердобольных сестер, Одесса: тип. Сод. Алексомати, 1873

Ρωσικά  
Οδησσός  
Διοίκηση  

Устав Русского торгово-промышленного товарищества в г. Баку : [Утв. 15 февр. 1915 г.]. – Баку: тип. Шакова, 1915.

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В Уставе изложены правила, регулирующие организацию и порядок деятельности Русского торгово-промышленного товарищества в г. Баку. Данный Устав состоит из 6 разделов.

Устав черноморского общества взаимного страхования судовладельцев от несчасных случаев с их рабочими и служащами, Одесса: Тип. Акционерного Южно-Русского О-ва Печатного дела, 1905

Ρωσικά  
Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Это устав черноморского общества о страховании судовладельцев

Федорова, М. П., Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге: доклад съезду представителей желелезных дорог II группы, Москва: тов. Печати С.П. Яковлева, 1888

Ρωσικά  
Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

По поручению съезда представителей железных дорог и групп Председателем комиссии, управляющим конторою съезда железных дорог представлен обобщающий доклад по результатам исследования относительно сравнительных условий развития главнейших российских портов, среди которых: Азовские порты (Ростов, Таганрог), Черноморские порты (Севастополь, Николаев, Одесса) и Балтийские порты (Либава, Рига, Ревель, Петербург, Кенигсберг). В докладе автором рассмотрены все стороны дела, связанные с хлебной торговлей, и в частности, интересы хлебного дела, связанные с развитием железных дорог.

Фельдберг, В. К. [и д.р.], Вся Одесса. Справочник недвижимых имуществ всего Одесского градоначальства до границы Одесского уезда включительно на 1901 год, Одесса: издание В. К. Фельдберга, Типография Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1901

Ρωσικά  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Это справочник о недвижемом имуществе Одесского района на 1901 год

Филевский, П. П., История города Таганрога 1698-1898, Москва: Типо-лит. К.О.Александрова, 1898

Ρωσικά  
Ταϊγάνιο  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о истории города Таганрога за период с 1698 по 1898

Фройницкий, Н.А., Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения 8 января 1897 года, Санкт-Петербург: (s.n.), 1905

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Эта книга о переписи населения 8 января 1897 года/ Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην απογραφή της 8ης Ιανουαρλίου 1905

Херлихи, Патриция, Европейский город Черноморья: Очерки истории Одессы XIX века, Одесса: Optimum, 2009

Ρωσικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  

Хмельницкий, И. А, Новое положение о паспортах. Высочайше утверждено 3 июня 1894 г. Положение о видах на жительство с приведением узаконений, на которые в нем сделаны ссылки, и с приложением необходимых пояснений к тексту нового закона: Очерк главнейших постановлений нового закона о паспортах, Одесса: Тип. Сокольского и Паппадато, 1894

Шляхов, Олексій, Б., Судновласники Азово-Чорноморського басейну на прикiнцi XIX - початку XX ст., Дніпропетровськ, 2004, 61-71 стр.

Ναυτιλία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Эта книга о судовладельцах в Азово-Черноморском бассейне в конце 19 века- начале 20

Щербин, Николай, Ф., Греческие стихотворения, Одесса: тип. Л. Нитче, 1850

Ρωσικά  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Греческие стихотворения

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών