Javascript must be enabled to continue!
City / Port
Category
Language
Search:  

Number of Entries: 79

Show / Hide all comments

Κατσόβσκα - Μαλιγκούδη, Γιάννα, Ιστορία της Ρωσίας: Το κράτος της Μόσχας: 1240-1613, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2000

Greek  
Administration  
Show / Hide comment

Στο δεύτερο τόμο της ρωσικής ιστορίας, η συγγραφέας παρουσιάζει την ιστορική πορεία της Ρωσίας από τις αρχές της περιόδου κυριαρχίας της χώρας από τη Μογγολική Ορδή μέχρι τη διαμόρφωση ενός ανεξάρτητου κράτους με κέντρο τη πόλη Μόσχα, η οποία, σύμφωνα με την κρατική ιδεολογία της, αυτοπροσδιορίζεται ως η "Τρίτη Ρώμη", ο διάδοχος του Βυζαντίου στην κορυφή της ιεραρχίας των κρατών της χριστιανικής Οικουμένης.

Μπλανκάρ, Θεόδωρος, Ο οίκος των Μαυρογένη, Αθήνα: Εστία, 2006

Greek  
Culture and Communities  Black Sea Connections  Administration  
Show / Hide comment

Το συγκεκριμένο βιβλίο, "Ο οίκος των Μαυρογένη", του Τεοντόρ Μπλανκάρ, διακεκριμένου ελληνιστή και φιλέλληνα, εκδόθηκε το 1896, με σκοπό να φωτίσει την ιστορική πορεία και την πολύπλευρη δράση μιας σημαντικότατης φαναριώτικης οικογένειας, του οίκου των Μαυρογένη. Στον τόμο απεικονίζεται το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναδύθηκε και έδρασε η οικογένεια των Μαυρογένη, ακολουθώντας τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής των Ευρωπαίων περιηγητών του βαλκανικού χώρου. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται κυρίως στον πρίγκιπα Νικόλαο Μαυρογένη και στην πολυτάραχη ζωή του, στις σχέσεις του με το Φανάρι, στην εντυπωσιακή ανάδειξή του στο θρόνο της Μολδοβλαχίας, στο σημαντικό του έργο για την οργάνωση των ηγεμονιών, στις στρατιωτικές τους ικανότητες, στην πολιτική του οξυδέρκεια και, τέλος, στην κατακόρυφη πτώση και τον τραγικό θάνατό του. Παράλληλα, μέσα από αυτήν την εξιστόρηση παρουσιάζονται και τα υπόλοιπα μέλη του οίκου -με εξέχουσα μορφή τη Μαντώ Μαυρογένους- για τα οποία πληροφορούμαστε πώς, μετά την απώλεια του Νικόλαου Μαυρογένη, βρέθηκαν διασκορπισμένα στην οθωμανική επικράτεια και την Ευρώπη./

The present volume, "The House of Mavrogeni", of Theodor Blanchar, hellenist, was published in 1896, aiming to shed light to the historical course and many aspects of the important Greek family from the Fanar of Istanbul, the Mavrogeni family. The book reveals important aspects of the political and social background of that historical period. The writer focuses on Prince Nikolaos Mavrogenis, his life, his relations to the Fanar and his activities till his death. 

 

Абрамович, К., Устав о паспортах со всеми изменениями, дополнениями и разъяснениями по решениям Правит. сената и циркулярам министерства со включением правил жительства евреев и с приложением подробного алфавитного указател, СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1905

Russian  
Statistics  Administration  
Show / Hide comment

"Устав о паспортах" со всеми изменениями, дополнениями и разъяснениями по решениям Правительствующего Сената и циркулярам Министерств с включением "Правил о праве жительства евреев" и с приложением подробного алфавитного указателя. 

Барышников, М.Н, "Акционерные компании в России в начале 20 века: баланс интересов и институциональные ограничения (теоретические аспекты проблемы)" в ЕRRА ECONOMICUS 2010, Том 8, № 2 , Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Russian  
Economy and Infrastructure  Administration  
Show / Hide comment

Акционерные компании в России в начале 20 века: баланс интересов и институциональные ограничения (теоретические аспекты проблемы)

Границы 18 мировых участков г. Одессы с приложением образцов, прошений и договоров, Одесса: тип. Исаакович и Бейленсон, 1901

Russian  
Urban Landscape - Geography  Administration  
Show / Hide comment

Границы 18 мировых участков г. Одессы с приложением образцов, прошений и договоров

Константинова, Виктория, Урбанизация: южноукраинское измерение (1861 - 1904 годы). — Запорожье: АА Тандем, 2010.

Russian  
Theodosia  Taganrog  Sevastopol  Rostov on Don  Odessa  Novorossiysk  Nikolayev  Mariupol  Kherson  Kerch  Evpatoria  Berdyansk  
Statistics  Economy and Infrastructure  Culture and Communities  Administration  
Show / Hide comment

В монографии изложено авторское видение и решение поставленной научной проблемы – урбанизации на территории Южной Украины второй половины ХІХ – начала ХХ в. Урбанизация рассматривается как процесс городского развития, рост роли городов и распространения городского образа жизни. Опубликован эмпирический материал, теоретические интерпретации, обобщения и положения могут быть полезными всем тем, кто интересуется исторической урбанистикой, прошлым Российской империи, Украины и южного региона.

 

Поспелова, Юлия Алексеевна, Становление внешней торговли России через азовские и черноморские порты в последней четверти XVIII - начале XIX века : диссертация кандидата исторических наук : 07.00.02 / Поспелова Юлия Алексеевна; [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т].- Москва, 2012.- 213 с

Russian  
Theodosia  Taganrog  Sevastopol  Rostov on Don  Odessa  Nikolayev  Mariupol  Kherson  Kerch  Evpatoria  Berdyansk  
Statistics  Shipping  Marine Environment - Harbour Systems  Economy and Infrastructure  Black Sea Connections  Administration  
Show / Hide comment

В работе автором исследуется вопрос внешней торговли России на Азово-Черноморском направлении в последней четверти XVIII – начале XIX в., ее становление и развитие, а также значение в общероссийской торговле. Автор указывает, что уже к началу XIX в. южное направление стало одним из главных торговых направлений страны.

Регламент шкиперам и прочим приходящим на торговых кораблях в порты Российского Государства, дабы ведали, как поступать и чего остерегаться во оныхъ, [СПб.]: Тип. Мор. шляхет. кадет. корпуса, августа 14 дня 1783

Russian  
Shipping  Administration  

Справочная книга: Торговля и промышленность гор. Баку 1910, Баку: тип. Г.А. Бахта и Ю.Н. Шнейдерова, 1910

Russian  
Statistics  Economy and Infrastructure  Administration  
Show / Hide comment

Данная справочная книга выпущена по примеру столичных изданий подобного рода и призвана дать читателю возможность полного и ясного представления, прежде всего, о торговле и промышленности города Баку. Кроме того, справочник содержит сведения о правительственных и административных учреждениях города, о бухгалтерии (книговедении), статистические данные в различных областях хозяйствования, а также адресный листок, составленный в алфавитном порядке, с указанием фамилии, имени и адреса проживания граждан города.

Справочник по хлебной торговле, Санкт Петербург: тип. Киршбаума, 1911 

Russian  
Statistics  Economy and Infrastructure  Administration  
Show / Hide comment

В первом отделе Справочника по хлебной торговле изложены законоположения и административные распоряжения, имеющие отношение к хлебной торговле. Также предоставлены данные о биржах и маклерах, о вспомогательных учреждениях при биржах. Размещена Инструкция для арбитражной комиссии при кирсановской бирже. Второй отдел посвящен экспортной хлебной торговле. В последнем отделе опубликованы статистические данные по хлебной торговле.

Статистический обзор железных дорог и внутренних водных путей России с приложением карт и графических изображений, СПб.: МПС, 1900.

Russian  
Statistics  Economy and Infrastructure  Administration  
Show / Hide comment

Система учета путей сообщения сформировалась в России во второй половине XIX в. Первоначально возникла железнодорожная статистика и статистика внутреннего водного транспорта. В изданном «Статистическом обзоре железных дорог и внутренних водных путей России» приведены сведения об открытии железнодорожных линий для правильного движения с 1836 по 1859 год. При этом с 1859 года сведения приводятся погодично о количестве перевезенных грузов и пассажиров, а также о пробеге транспортных средств (погодично с 1871 по 1897 год включительно). Сведения о перевозках по внутренним водным путям Европейской России (кроме Финляндии, Кавказа и Царства Польского) приведены также погодично с 1871 по 1897 год, а о количестве пароходов, плавающих по рекам и озерам Европейской России, за 1813–1898 год - также погодично. В сборнике опубликованы сравнительные данные о затратах на строительство железных дорог в Европейской части России за 1895-1897 годы. Статистика транспорта, особенно железнодорожного, в России считается одной из наиболее достоверных и систематических.

Труды гос.архива Одесской области = Праці держ. архіву Одеської області . – 07/2012 . – Том 35: Державний архів Одеської області-скарбниця Національного архівного фонду України на Одещині, Одесса: Астропринт, 2012

Russian  
Odessa  
Statistics  Administration  
Show / Hide comment

Труды гос. архива Одесской обл.

Устав общества одесских врачей, Одесса: рус. Тип. Исаковича, 1889

Russian  
Odessa  
Administration  

Устав одесскаго коммерческаго собрания, Одесса: Е. И. Фескнко, 1910

Russian  
Odessa  
Administration  

Устав одесской стурдзовской богодельни сердобольных сестер, Одесса: тип. Сод. Алексомати, 1873

Russian  
Odessa  
Administration  

Устав черноморского общества взаимного страхования судовладельцев от несчасных случаев с их рабочими и служащами, Одесса: Тип. Акционерного Южно-Русского О-ва Печатного дела, 1905

Russian  
Administration  
Show / Hide comment

Это устав черноморского общества о страховании судовладельцев

Федорова, М. П., Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге: доклад съезду представителей желелезных дорог II группы, Москва: тов. Печати С.П. Яковлева, 1888

Russian  
Taganrog  Sevastopol  Rostov on Don  Odessa  Nikolayev  
Statistics  Economy and Infrastructure  Administration  
Show / Hide comment

По поручению съезда представителей железных дорог и групп Председателем комиссии, управляющим конторою съезда железных дорог представлен обобщающий доклад по результатам исследования относительно сравнительных условий развития главнейших российских портов, среди которых: Азовские порты (Ростов, Таганрог), Черноморские порты (Севастополь, Николаев, Одесса) и Балтийские порты (Либава, Рига, Ревель, Петербург, Кенигсберг). В докладе автором рассмотрены все стороны дела, связанные с хлебной торговлей, и в частности, интересы хлебного дела, связанные с развитием железных дорог.

Филевский, П. П., История города Таганрога 1698-1898, Москва: Типо-лит. К.О.Александрова, 1898

Russian  
Taganrog  
Culture and Communities  Administration  
Show / Hide comment

Данная книга о истории города Таганрога за период с 1698 по 1898

Яцимирский, К. К., Алфавитный указатель распоряжений правительства и циркуляров губернского начальства по Херсонской губернии с 1877 по 1887 года, Одесса: Тип. Бродскаго, 1887

Russian  
Kherson  
Urban Landscape - Geography  Administration  
Show / Hide comment

Данная книга о распоряжениях правительства и циркуляров губернского начальства по Херсонской губернии

Show / Hide all comments