ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 4

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Абдуллаєва М. А., Духовно-релігійне життя греків Криму наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. – Київ: Інститут Історії України Національної академії наук України, 2000.

Ρωσικά  
Σεβαστούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В научном исследовании с привлечением малоизвестных архивных источников и широкого круга публикаций рассматривается духовная и религиозная жизнь греков Крымского полуострова в конце 18 - начале 20 вв.

С присоединением Крыма к Российской  империи в 1783 г. произошло возрождение греческого населения полуострова, привлеченного экономическими факторами и возможностью свободного вероисповедания. Составляя в начале 19 в. около 25% населения Крыма, греческие общины существовали в качестве национальных административных единиц (военных, сельских, городских и колониальных). Греческое наследие в Крыму в определенной степени способствовало успеху государственной эмиграционной и религиозной политики России: средневековые церкви и монастыри  стали центрами консолидации новых греческих иммиграционных групп. В первой половине XIX в. греки ремонтировали и строили религиозные здания почти исключительно за свой счет. Греческие приходы носили моноэтничный характер, греческий язык оставался языком богослужения, а церковное духовенство было представлено лицами греческого происхождения. Под влиянием идей греческого национального и культурного возрождения и при поддержке Российского государства в Крыму были основаны образовательные приходские классы, финансируемые общинами или благотворителями (следуя примеру ранее основанных греческих школ в столице). Во второй половине XIX в., реалии исторического развития Российской империи препятствовали сохранению греческих общин Крыма в качестве национальных административных единиц, способствуя постепенному поглощению греков российским обществом. Духовная культура греков Крыма, сформировавшаяся за пределами основных путей духовного развития греческого общества (при наличии разнородных культурных комплексов вследствие различных исторических судеб иммигрантских групп), сохранила свои этнические особенности на культурном и религиозном уровне, а также в формах народного религиозного культа помогая сохранить греческие православные традиции и будучи одним из факторов укрепления позиций Русской православной церкви к Крыму. Деятельность приходских благотворительных и учебных заведений, численность которых возросла во второй половине XIX в. на фоне реформ в России, также способствовала сохранению национального сознания греков, задерживая ассимиляцию греческого населения в иноэтничном окружении.

Книга была подготовлена к публикации во время написания кандидатской диссертации при отделе «Кабинет истории греко-украинских отношений Национальной академии наук Украины» (в Институте истории Украины).

Абдуллаева М. А., Православные храмы и монастыри Крыма – центры духовной жизни греческого населения (конец XVIII – 30-е годы ХХ в.). – Рукопись. Диссертация на соискания научной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины – Институт истории Украины НАН Украины, Киев, 2001.

Ρωσικά  
Σεβαστούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Диссертация посвящена исследованию роли храмов и монастырей Крыма в духовной жизни греческого населения. На базе архивных источников и современных отечественных и иностранных исследований прослежены процессы возрождения греческой этнической группы в Крыму после его присоединения к России в 1783 году. Освещено использование греческих культурных влияний в Крыму в ходе освоения территории полуострова Российской империей. Рассмотрены аспекты организации и духовной жизни греческих общин и приходов греков в Крыму в конце XVIII - начале ХХ в., показаны национальные особенности в сфере религиозной обрядности греков, освещена деятельность приходских попечений и образовательных учреждений греческих приходов как фактора сохранения национального самосознания греков. Определено место религиозных объединений в духовной жизни греческих национальных меньшинств Крыма во времена революции 1917 г., Гражданской войны и политики «коренизации». Показаны процессы ликвидации греческих религиозных общин, церковных приходов и закрытия церквей греков в период репрессий в 30-е гг. XX в., что привело к ускорению ассимиляции греков региона другими этническими группами советского Крыма.

Ванеев, Геннадий, И., Севастополь. Страницы истории. 1783-1983, Севастополь: Таврия, 1983

Ρωσικά  
Σεβαστούπολη  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В книге Г.И. Ванеева рассказывается о важнейших исторических событиях в жизни города-героя Севастополя с момента его основания до наших дней.

 

Константинова, Виктория, Урбанизация: южноукраинское измерение (1861 - 1904 годы). — Запорожье: АА Тандем, 2010.

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В монографии изложено авторское видение и решение поставленной научной проблемы – урбанизации на территории Южной Украины второй половины ХІХ – начала ХХ в. Урбанизация рассматривается как процесс городского развития, рост роли городов и распространения городского образа жизни. Опубликован эмпирический материал, теоретические интерпретации, обобщения и положения могут быть полезными всем тем, кто интересуется исторической урбанистикой, прошлым Российской империи, Украины и южного региона.

 

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών