ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 88

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Томазов, В. В, Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі: історико-генеалогічна розвідка, Києві: Інститут історії України НАН України, 2010

Οδησσός  
Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о роде Маврогордато (ветвь Лакана) в Одессе

Тройницкий Н., Общий свод по Империи результатов разработки, данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года = Relevé général pour tout l'Empire des résultats du dépouillement des données du premier recensement de la population en 1897: I, Санкт-Петербург: паровая типолитография Н.Л. Ныркина, 1905

Ρωσικά  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Эта книга о результатах переписи населения 28 января 1897 года

Труды Экспедиции, снаряженной Императорскими Вольным Экономическим и Русским Географическим Обществами, для исследования Хлебной Торговли в России, т. 2, СПб.: Типография В. Безобразова и Комп., 1870

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга это труды экспедиции снаряженной Вольным Экономическим и Русско-Географическим Обществом, которые занимались "улучшением" сельского хозяйства

Турбин, Сергей, И., Днепр и Приднепровье: Описание губ.: Смоленской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской, Санкт–Петербург: Досуг и дело, 1877

Ρωσικά  
Χερσώνα  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга описывает район Днепра и Приднепровья

Фельдберг, В. К. [и д.р.], Вся Одесса. Справочник недвижимых имуществ всего Одесского градоначальства до границы Одесского уезда включительно на 1901 год, Одесса: издание В. К. Фельдберга, Типография Акционерного Южно-Русского Общества Печатного Дела, 1901

Ρωσικά  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Это справочник о недвижемом имуществе Одесского района на 1901 год

Фройницкий, Н.А., Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения 8 января 1897 года, Санкт-Петербург: (s.n.), 1905

Ρωσικά  
Οικονομία και Υποδομές  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Эта книга о переписи населения 8 января 1897 года/ Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στην απογραφή της 8ης Ιανουαρλίου 1905

Южная Россия. Путеводитель, справочная книга и календарь, Николаев: Издание И.А. Фефербойма, 1896

Ρωσικά  
Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Это путеводитель, справочная и календарь по южной России

Яцимирский, К. К., Алфавитный указатель распоряжений правительства и циркуляров губернского начальства по Херсонской губернии с 1877 по 1887 года, Одесса: Тип. Бродскаго, 1887

Ρωσικά  
Χερσώνα  
Διοίκηση  Αστικό Τοπίο - Γεωγραφία  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о распоряжениях правительства и циркуляров губернского начальства по Херсонской губернии

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών