ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Το πρόγραμμα 'Black Sea' είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, ακαδημαϊκού διαλόγου και επιστημονικής ανταλλαγής, για να φέρει
κοντά μελετητές πέρα από τα σύνορα: Ουκρανούς, Ρώσους, Έλληνες, Τούρκους, Γεωργιανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους, Μολδαβούς.
Δεν υπάρχει Ανατολή και Δύση. Υπάρχει ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ. Ας ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Πόλη / Λιμάνι
Κατηγορία
Γλώσσα
Αναζήτηση:  

Αριθμός Εγγραφών: 15

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών

Адресная книга одесских 1ой и 2ой гильдии купцов за 1890-91, под ред. Бленджини де Торричелла, Ц.А., 1е изд., Одесса: Economique, 1890

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Адресная книга всех одесских купцов 1-ой и 2-ой гильдии; составлена в алфавитном порядке: даны имена купцов 1-й и 2-й гильдии с указанием возраста, года получения купеческого свидетельства, места жительства, государственной службы, имущества членов семьи (сыновей) и пр. Адресная книга составлена на русском и французском языках.

Андреевский, Э., О чуме постигшей Одессу в 1837 году. Исторический взгляд на ход заразы и медицинские над нею наблюдения, Одесса: Городская типография, 1838

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Книга о чуме постигшей Одессу в 1837 году. Исторический взгляд на ход заразы и медицинские над нею наблюдения.

Константинова, Виктория, Урбанизация: южноукраинское измерение (1861 - 1904 годы). — Запорожье: АА Тандем, 2010.

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В монографии изложено авторское видение и решение поставленной научной проблемы – урбанизации на территории Южной Украины второй половины ХІХ – начала ХХ в. Урбанизация рассматривается как процесс городского развития, рост роли городов и распространения городского образа жизни. Опубликован эмпирический материал, теоретические интерпретации, обобщения и положения могут быть полезными всем тем, кто интересуется исторической урбанистикой, прошлым Российской империи, Украины и южного региона.

 

Мельницкий, В., Русский коммерческий флот по 1-е января 1858 года, СПб: тип. Морского Министерства, 1859.

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В работе содержатся списки судов коммерческого флота России по 1-е января 1858 года. Суда сгруппированы по регионам (Черноморский флот, Азовский флот, суда Белого моря, суда портов Балтийского моря и Финского залива) и портам приписки. Указываются: Имя и род судов; Судовладелец; Капитаны и шкипера; Когда, где и из какого материала построены; Вместимость судна; Экипажи.

 

Поспелова, Юлия Алексеевна, Становление внешней торговли России через азовские и черноморские порты в последней четверти XVIII - начале XIX века : диссертация кандидата исторических наук : 07.00.02 / Поспелова Юлия Алексеевна; [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т].- Москва, 2012.- 213 с

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  Ναυτιλία  Θαλάσσιο Περιβάλλον - Λιμενικά Συστήματα  Διοίκηση  Διασυνδέσεις Μαύρης Θάλασσας  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

В работе автором исследуется вопрос внешней торговли России на Азово-Черноморском направлении в последней четверти XVIII – начале XIX в., ее становление и развитие, а также значение в общероссийской торговле. Автор указывает, что уже к началу XIX в. южное направление стало одним из главных торговых направлений страны.

Сборник сведений о действующих в России торговых домах: товариществах полных и на вере, СПб: изд. Отд. торговли М-ва торговли и пром-сти, 1912.

Ρωσικά  
Χερσώνα  Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νοβοροσίσκ  Νικολάγιεβ  Μπερντιάνσκ  Μαριούπολη  Κερτς  Θεοδοσία  Ευπατόρια  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Сборник является одним из опубликованных источников, содержащий информацию о торговых домах – товарищества полные и на вере, которые являлись основной формой организации капитала. Товарищество полное представляло собой объединение предпринимателей (товарищей), действовавших совместно и с солидарной ответственностью по всем делам предприятий всем своим имуществом. В товариществах на вере наряду с товарищами могли принимать участие вкладчики, которые отвечали за действия предприятий лишь суммой своих зафиксированных в договорах взносов в основной капитал. Данные о их численности и размерах капиталов, с подразделением по видам деятельности, публиковались в виде справочника «Сборник сведений о действующих в России торговых домах (товариществах полных и на вере)». В данном справочнике были опубликованы сведения о 6063 промышленных и торговых предприятиях, действовавших по состоянию на 1 июня 1911 г. и в частности. По группам производства и видам торговых операций - сведения о виде товарищества, наименование, род деятельности, время и место регистрации, район операций, размер капитала учредителей и вкладчиков. Фамилии учредителей и распорядителей, адрес конторы.

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. Славянская, 1892

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. Францова, 11-го июля 1874. – 47 стр.

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. Одесский Листок, 1898

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, Одесса: тип. штаба Одес. воен. округа, 1895

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Πολιτισμός και Κοινότητες  Οικονομία και Υποδομές  

Список Одесским 1-й и 2-й гильдии купцам, утверждено Гудим-Левкович, Одесса: [б. и.], 1880

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  

Список торговых домов и купечества г. Одессы на 1894 год, Одесса: тип. Славянская, 1894.- 128 стр

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  

Труды гос.архива Одесской области = Праці держ. архіву Одеської області . – 07/2012 . – Том 35: Державний архів Одеської області-скарбниця Національного архівного фонду України на Одещині, Одесса: Астропринт, 2012

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Труды гос. архива Одесской обл.

Федорова, М. П., Хлебная торговля в главнейших русских портах и в Кенигсберге: доклад съезду представителей желелезных дорог II группы, Москва: тов. Печати С.П. Яковлева, 1888

Ρωσικά  
Ταϊγάνιο  Σεβαστούπολη  Ροστόβ-στον-Ντον  Οδησσός  Νικολάγιεβ  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  Διοίκηση  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

По поручению съезда представителей железных дорог и групп Председателем комиссии, управляющим конторою съезда железных дорог представлен обобщающий доклад по результатам исследования относительно сравнительных условий развития главнейших российских портов, среди которых: Азовские порты (Ростов, Таганрог), Черноморские порты (Севастополь, Николаев, Одесса) и Балтийские порты (Либава, Рига, Ревель, Петербург, Кенигсберг). В докладе автором рассмотрены все стороны дела, связанные с хлебной торговлей, и в частности, интересы хлебного дела, связанные с развитием железных дорог.

Янсона, Ю., Статистическое исследование хлебной торговли в одесском районе: Труды Экспедиции, снаряженной Императорскими Вольным Экономическим и Русским Географическими Обществами, для исследования хлебной торговли и производительности в России, Том II, Санкт- Петербург: тип. В. Везобразова и комп., 1870

Ρωσικά  
Οδησσός  
Στατιστικές  Οικονομία και Υποδομές  
Εμφάνιση / Απόκρυψη Σχολιασμού

Данная книга о статистическом исследовании хлебной торговли в одесском районе

Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων των Σχολιασμών